登录中文书城

A+
A-
打赏
 • 500铜币200铜币 100铜币50铜币
 • 铜币
 • 余额 支付宝 微信

请使用支付宝扫一扫完成支付

支付金额:0元

请使用微信扫一扫完成支付

支付金额:0元

1、滚动鼠标上下移动屏幕

2、使用快捷键移动屏幕

 • 上移

  上移

 • 下移

  下移

 • 上一章

  上一章

 • 下一章

  下一章

取消

确认取消订阅?

一 学而

 正确面对信念与梦想。
 人最基本的责任和义务。
 什么是真正的学习。
 成长的最好方式。
 穷人、富人的生活都可以有境界。
 至高的要求都是针对自己的。
 1。1子zǐ曰yuē:“学xué而ér时shí习xí之zhī,不bù亦yì说yuè乎hū?有yǒu朋pénɡ自zì远yuǎn方fānɡ来lái,不bù亦yì乐lè乎hū?人rén不bù知zhī而ér不bù愠yùn,不bù亦yì君jūn子zǐ乎hū?”
 词汇——
 时习:按一定的时间去学习。
 说:通“悦”,高兴,愉快。
 愠:怨愤。
 成长与感悟——
 追求学有所用,梦想成真,将从心底洋溢喜悦。
 遇到了困难不放弃,与志同道合的朋友共同奔赴梦想之路,也很快乐。
 坚守内在的信念,即便有人不理解,并不怨愤、动摇。
 1。2有yǒu子zǐ曰yuē:“其qí为wéi人rén也yě孝xiào弟tì,而ér好hào犯fàn上shànɡ者zhě,鲜xiǎn矣yǐ;不bù好hào犯fàn上shànɡ,而ér好hào作zuò乱luàn者zhě,未wèi之zhī有yǒu也yě。君jūn子zǐ务wù本běn,本běn立lì而ér道dào生shēnɡ。孝xiào弟tì也yě者zhě,其qí为wéi仁rén之zhī本běn与yú!”
 词汇——
 孝:孝顺父母。
 弟:通“悌”,敬爱兄长。
 鲜:很少。
 成长与感悟——
 树要有根,水要有源,人要务本。
 孝敬父母,是一个人最基本的责任和义务,是立身的根本。
 人物——
 有子:鲁国人,孔子弟子。姓有,名若,字子有,少孔子三十三岁,后人尊称为有子。有若好古道,《孟子》云“有若似圣人”。在传习孔子思想学说方面,有若曾经得到多数人认可。仅在《学而》篇,就有三处“有子曰”,可见有子在孔子弟子中的重要地位。
 1。3子zǐ曰yuē:“巧qiǎo言yán令lìnɡ色sè,鲜xiǎn矣yǐ仁rén!”
 词汇——
 巧言:花言巧语。
 令色:伪善的面貌。
 成长与感悟——
 花言巧语,假装成善良的面孔,是掩耳盗铃,自欺欺人。
 正直善良者,首先要有一颗真诚的心。
 1。4曾zēnɡ子zǐ曰yuē:“吾wú日rì三sān省xǐnɡ吾wú身shēn:为wèi人rén谋móu而ér不bù忠zhōnɡ乎hū?与yǔ朋pénɡ友yǒu交jiāo而ér不bù信xìn乎hū?传chuán不bù习xí乎hū?”
 词汇——
 省:反省。
 传:老师所教的内容。
 成长与感悟——
 只有学会自我反省,生命方开始真正成长。
 一省做事要尽到最大努力,二省交友要诚实守信,三省学习要复习应用。
 人物——
 曾子:鲁国人,孔子弟子。姓曾,名参,字子舆,少孔子四十六岁。曾参志存孝道,相传《孝经》和《礼记·大学》皆其所著。
 1。5子zǐ曰yuē:“道dǎo千qiān乘shènɡ之zhī国ɡuó,敬jìnɡ事shì而ér信xìn,节jié用yònɡ而ér爱ài人rén,使shǐ民mín以yǐ时shí。”
 词汇——
 道:通“导”,引导,治理。
 千乘之国:一乘兵车配有四匹马。春秋时期,战争以车战为主,兵车的多少意味着国力的强弱。千乘之国,就是大国。
 节用:节约用度。
 使民以时:根据春、夏、秋、冬自然的节气,安排民众做事。
 成长与感悟——
 治国之要:以敬行事,取信于民,节省用度,爱护百姓,不误农时。
 1。6子zǐ曰yuē:“弟dì子zǐ,入rù则zé孝xiào,出chū则zé弟tì,谨jǐn而ér信xìn,泛fàn爱ài众zhònɡ,而ér亲qīn仁rén。行xínɡ有yǒu余yú力lì,则zé以yǐ学xué文wén。”
 词汇——
 弟子:为人子、为人弟者,泛指年轻人。
 谨而信:恭敬而又诚信。
 泛爱众:有广泛的爱心。
 亲仁:亲近有仁爱之心的人。
 成长与感悟——
 上章向上仰望,心怀家国天下;本章向下扎根,立足弟子言行。
 作为一名学生,当身体力行。身体力行,以孝养父母、尊敬兄长为先。
 1。7子zǐ夏xià曰yuē:“贤xián贤xián易yì色sè;事shì父fù母mǔ,能nénɡ竭jié其qí力lì;事shì君jūn,能nénɡ致zhì其qí身shēn;与yǔ朋pénɡ友yǒu交jiāo,言yán而ér有yǒu信xìn。虽suī曰yuē未wèi学xué,吾wú必bì谓wèi之zhī学xué矣yǐ。”
 词汇——
 贤贤易色:重视内在品质,不过分看重容貌。第一个“贤”为动词,是对于贤人的态度,即重视,亲近。第二个“贤”字,是贤达之人,指内在的素质或能力。易,平易、轻看,不过分看重。色,容貌。
 成长与感悟——
 真正的学习,懂得看重内在的素养。
 真正的学习,是孝敬父母,尽到自己的职责。
 真正的学习,是做每一件事情,都全力以赴。
 真正的学习,是对待朋友言而有信。
 人物——
 子夏:卫国人,孔子弟子。姓卜,名商,字子夏,是孔门“文学”科的代表。据说,在卫国没有人能在学问上超过他。孔子去世后,子夏任教于魏国西河一带,魏文侯也拜他为师,向他咨询治理国家的办法。
 1。8子zǐ曰yuē:“君jūn子zǐ不bù重zhònɡ则zé不bù威wēi,学xué则zé不bù固ɡù。主zhǔ忠zhōnɡ信xìn,无wú友yǒu不bù如rú己jǐ者zhě。过ɡuò,则zé勿wù惮dàn改ɡǎi。”
 词汇——
 重:庄重,指道德的根基。
 威:威严与威仪。
 固:巩固,坚实。
 无友不如己者:不结交不仁之人。
 惮:害怕,畏惧。
 成长与感悟——
 有四个方面应该特别重视:言、行、外貌、喜好。
 忠信为百行之主,交友是行动的航向,改过为校正器。
 1。9曾zēnɡ子zǐ曰yuē:“慎shèn终zhōnɡ追zhuī远yuǎn,民mín德dé归ɡuī厚hòu矣yǐ。”
 词汇——
 慎终:诚恳、谨慎地办理丧事。
 追远:追念去世的祖先,指祭祀祖先。
 成长与感悟——
 在心中尊祖敬先,在生活中尊君敬长。
 1。10子zǐ禽qín问wèn于yú子zǐ贡ɡònɡ曰yuē:“夫fū子zǐ至zhì于yú是shì邦bānɡ也yě,必bì闻wén其qí政zhènɡ。求qiú之zhī与yú?抑yì与yǔ之zhī与yú?”子zǐ贡ɡònɡ曰yuē:“夫fū子zǐ温wēn、良liánɡ、恭ɡōnɡ、俭jiǎn、让rànɡ以yǐ得dé之zhī。夫fū子zǐ之zhī求qiú之zhī也yě,其qí诸zhū异yì乎hū人rén之zhī求qiú之zhī与yú!”
 成长与感悟——
 “温、良、恭、俭、让”,使得孔子以盛德光辉接于人。
 魅力是有源泉的。温和源于学《诗》,良善源于学《乐》,恭敬、俭朴、礼让源于学《礼》。到今天,这些内容仍然很有魅力。
 有魅力才有吸引力。
 人物——
 子贡:卫国人,孔子弟子。姓端木,名赐,字子贡,以口才好著名。
 子禽:陈国人,孔子弟子。姓陈,名亢,字子亢,少孔子四十岁。
 1。11子zǐ曰yuē:“父fù在zài,观ɡuān其qí志zhì;父fù没mò,观ɡuān其qí行xínɡ;三sān年nián无wú改ɡǎi于yú父fù之zhī道dào,可kě谓wèi孝xiào矣yǐ。”
 词汇——
 志:志向,追求。
 行:行动。
 成长与感悟——
 对于父母最大的孝,在于有自己的志向,完成自己的使命。
 自己的使命与父辈的使命,贵在相传相承。有传承,才有生生不息。
 1。12有yǒu子zǐ曰yuē:“礼lǐ之zhī用yònɡ,和hé为wéi贵ɡuì。先xiān王wánɡ之zhī道dào,斯sī为wéi美měi,小xiǎo大dà由yóu之zhī。有yǒu所suǒ不bù行xínɡ,知zhī和hé而ér和hé,不bù以yǐ礼lǐ节jié之zhī,亦yì不bù可kě行xínɡ也yě。”
 成长与感悟——
 凡事和为贵。
 和,贵在“和而不流”,既不是人云亦云,也不是随波逐流,贵在符合礼。
 符合礼,就是要讲理。
 1。13有yǒu子zǐ曰yuē:“信xìn近jìn于yú义yì,言yán可kě复fù也yě。恭ɡōnɡ近jìn于yú礼lǐ,远yuǎn耻chǐ辱rǔ也yě。因yīn不bù失shī其qí亲qīn,亦yì可kě宗zōnɡ也yě。”
 词汇——
 因:凭借,依靠。
 亲:通“新”。
 成长与感悟——
 美德也有校正器,如此方可不偏离。
 信,不离义;恭,不离礼;继承,不离创新。
 1。14子zǐ曰yuē:“君jūn子zǐ食shí无wú求qiú饱bǎo,居jū无wú求qiú安ān,敏mǐn于yú事shì而ér慎shèn于yú言yán,就jiù有yǒu道dào而ér正zhènɡ焉yān,可kě谓wèi好hào学xué也yě已yǐ。”
 成长与感悟——
 好学以正确的信念为本,以敏于事、慎于言为行,以吃什么、住得怎样为末。
 1。15子zǐ贡ɡònɡ曰yuē:“贫pín而ér无wú谄chǎn,富fù而ér无wú骄jiāo,何hé如rú?”子zǐ曰yuē:“可kě也yě。未wèi若ruò贫pín而ér乐lè,富fù而ér好hǎo礼lǐ者zhě也yě。”子zǐ贡ɡònɡ曰yuē:“《诗shī》云yún:‘如rú切qiē如rú磋cuō,如rú琢zhuó如rú磨mó’,其qí斯sī之zhī谓wèi与yú?”子zǐ曰yuē:“赐cì也yě,始shǐ可kě与yǔ言yán《诗shī》已yǐ矣yǐ,告ɡào诸zhū往wǎnɡ而ér知zhī来lái者zhě。”
 成长与感悟——
 当位而行:贫无谄,富无骄。
 更高的境界:贫而乐,富好礼。
 1。16子zǐ曰yuē:“不bù患huàn人rén之zhī不bù己jǐ知zhī,患huàn不bù知zhī人rén也yě。”
 词汇——
 患:担心。
 成长与感悟——
 不患人之不己知,知孔子不平凡。
 患不知人,还知真正不平凡的人在于他胸怀凡人。
 至高的要求都是针对自己的。

热门推荐 更多>>

cread
打赏

打赏成功!

壕~感谢打赏

不再提示
确认

您将打赏1枚铜币

确认

请在新开页面中完成付款

付款金额:30

请使用微信扫一扫完成支付

二维码

账户余额不足,请先充值

去充值 刷新页面 取消