登录中文书城

A+
A-
打赏
 • 500铜币200铜币 100铜币50铜币
 • 铜币
 • 余额 支付宝 微信

请使用支付宝扫一扫完成支付

支付金额:0元

请使用微信扫一扫完成支付

支付金额:0元

1、滚动鼠标上下移动屏幕

2、使用快捷键移动屏幕

 • 上移

  上移

 • 下移

  下移

 • 上一章

  上一章

 • 下一章

  下一章

取消

确认取消订阅?

十二 颜渊

 通达仁的路径。
 如何不忧不惧。
 君君、臣臣、父父、子子。
 成人之美。
 闻者与达者的不同。
 崇德、修慝、辨惑。
 12。1颜yán渊yuān问wèn仁rén。子zǐ曰yuē:“克kè己jǐ复fù礼lǐ为wéi仁rén。一yī日rì克kè己jǐ复fù礼lǐ,天tiān下xià归ɡuī仁rén焉yān。为wéi仁rén由yóu己jǐ,而ér由yóu人rén乎hū哉zāi?”
 颜yán渊yuān曰yuē:“请qǐnɡ问wèn其qí目mù。”子zǐ曰yuē:“非fēi礼lǐ勿wù视shì,非fēi礼lǐ勿wù听tīnɡ,非fēi礼lǐ勿wù言yán,非fēi礼lǐ勿wù动dònɡ。”
 颜yán渊yuān曰yuē:“回huí虽suī不bù敏mǐn,请qǐnɡ事shì斯sī语yǔ矣yǐ。”
 词汇——
 克己:克制自己膨胀的欲望。
 复礼:回归中正之理,各安其位而不相夺。
 成长与感悟——
 实现仁的纲:克己复礼。
 实现仁的目:非礼勿听,非礼勿视,非礼勿言,非礼勿动。
 最深的动力源泉:自己,需要“一日克己复礼”。
 实现仁的最高目标:天下归仁。
 12。2仲zhònɡ弓ɡōnɡ问wèn仁rén。子zǐ曰yuē:“出chū门mén如rú见jiàn大dà宾bīn,使shǐ民mín如rú承chénɡ大dà祭jì。己jǐ所suǒ不bù欲yù,勿wù施shī于yú人rén。在zài邦bānɡ无wú怨yuàn,在zài家jiā无wú怨yuàn。”仲zhònɡ弓ɡōnɡ曰yuē:“雍yōnɡ虽suī不bù敏mǐn,请qǐnɡ事shì斯sī语yǔ矣yǐ。”
 词汇——
 大宾:贵宾。
 承:承当,承办。
 大祭:禘郊之祭。
 在邦:在朝堂之上。
 在家:在宗族乡里,门里之内。
 成长与感悟——
 上章言克己复礼,实现仁需要源于内心的约束。本章讲实现仁需要主动的追求。
 主动追求的表现是敬,即“出门如见大宾,使民如承大祭”;需要将心比心,即“己所不欲,勿施于人”。
 实现仁源于内心的自觉,不是迫于外在的压力。自然、自愿,才会无怨,“上不怨天,下不尤人”,“在邦无怨,在家无怨”。
 12。3司sī马mǎ牛niú问wèn仁rén。子zǐ曰yuē:“仁rén者zhě,其qí言yán也yě讱rèn。”曰yuē:“其qí言yán也yě讱rèn,斯sī谓wèi之zhī仁rén已yǐ乎hū?”子zǐ曰yuē:“为wéi之zhī难nán,言yán之zhī得dé无wú讱rèn乎hū?”
 词汇——
 讱:言之钝,言之难,出言缓慢谨慎,不轻易说话。
 成长与感悟——
 深知“为之难”,便不夸夸其谈,怕的是轻诺寡信。
 12。4司sī马mǎ牛niú问wèn君jūn子zǐ。子zǐ曰yuē:“君jūn子zǐ不bù忧yōu不bù惧jù。”曰yuē:“不bù忧yōu不bù惧jù,斯sī谓wèi之zhī君jūn子zǐ已yǐ乎hū?”子zǐ曰yuē:“内nèi省xǐnɡ不bù疚jiù,夫fú何hé忧yōu何hé惧jù?”
 成长与感悟——
 生活中可忧可惧之事至多,常人多以得失、祸福、利害为风向标,君子以“内省不疚”为指南针。
 无所愧于心,则不忧不惧。
 12。5司sī马mǎ牛niú忧yōu曰yuē:“人rén皆jiē有yǒu兄xiōnɡ弟dì,我wǒ独dú亡wú!”子zǐ夏xià曰yuē:“商shānɡ闻wén之zhī矣yǐ:死sǐ生shēnɡ有yǒu命mìnɡ,富fù贵ɡuì在zài天tiān。君jūn子zǐ敬jìnɡ而ér无wú失shī,与yǔ人rén恭ɡōnɡ而ér有yǒu礼lǐ。四sì海hǎi之zhī内nèi皆jiē兄xiōnɡ弟dì也yě——君jūn子zǐ何hé患huàn乎hū无wú兄xiōnɡ弟dì也yě?”
 词汇——
 亡:同“无”,没有。
 成长与感悟——
 上章言“君子内省不疚”,本章言省什么?省的是“敬而无失,恭而有礼”。
 “死生由命,富贵在天”,这是对于客观世界的理性认知;“敬而无失,恭而有礼”,这是个人主观的全然努力。
 敬而无失,恭而有礼;四海之内皆兄弟,这是人与人极为真挚恳切的情义,千载而下,亦宛然可见,光照千古。
 12。6子zǐ张zhānɡ问wèn明mínɡ。子zǐ曰yuē:“浸jìn润rùn之zhī谮zèn,肤fū受shòu之zhī愬sù,不bù行xínɡ焉yān,可kě谓wèi明mínɡ也yě已yǐ矣yǐ。浸jìn润rùn之zhī谮zèn,肤fū受shòu之zhī愬sù,不bù行xínɡ焉yān,可kě谓wèi远yuǎn也yě已yǐ矣yǐ。”
 词汇——
 浸润之谮:形容谗言如水之浸润,渐以成之,听者难以察觉。谮,谗言。
 肤受:有切肤之痛。
 愬:诬告,诽谤。
 成长与感悟——
 子张问明。明者,明何物?明者,明是非。
 能明,就是智,自然能够行远。
 12。7子zǐ贡ɡònɡ问wèn政zhènɡ。子zǐ曰yuē:“足zú食shí,足zú兵bīnɡ,民mín信xìn之zhī矣yǐ。”
 子zǐ贡ɡònɡ曰yuē:“必bì不bù得dé已yǐ而ér去qù,于yú斯sī三sān者zhě何hé先xiān?”曰yuē:“去qù兵bīnɡ。”
 子zǐ贡ɡònɡ曰yuē:“必bì不bù得dé已yǐ而ér去qù,于yú斯sī二èr者zhě何hé先xiān?”曰yuē:“去qù食shí。自zì古ɡǔ皆jiē有yǒu死sǐ,民mín无wú信xìn不bù立lì。”
 词汇——
 民信之:百姓赋予的信任。
 成长与感悟——
 为政的三大基本立足点:足食、足兵、民信之。
 孔子的价值排序依次是:信在首位,其次为食,再次为兵。
 将食、兵放在后面,并非食、兵不重要,而是有事物比它们更重要,比如信。有信,无中可以生有,如食与兵。无信,有亦归于无。
 12。8棘jí子zǐ成chénɡ曰yuē:“君jūn子zǐ质zhì而ér已yǐ矣yǐ,何hé以yǐ文wén为wéi?”子zǐ贡ɡònɡ曰yuē:“惜xī乎hū,夫fū子zǐ之zhī说shuō君jūn子zǐ也yě,驷sì不bù及jí舌shé。文wén犹yóu质zhì也yě,质zhì犹yóu文wén也yě。虎hǔ豹bào之zhī鞟kuò犹yóu犬quǎn羊yánɡ之zhī鞟kuò。”
 词汇——
 驷不及舌:驷,套着四匹马的车子。所谓“一言既出,驷马难追”即出于此。
 鞟:去毛的兽皮。
 成长与感悟——
 去质存文,哀哉!去文存质,岂不哀哉?过犹不及。
 文犹质,质犹文,文质彬彬,然后君子。
 人物——
 棘子成:卫国大夫。
 12。9哀āi公ɡōnɡ问wèn于yú有yǒu若ruò曰yuē:“年nián饥jī,用yònɡ不bù足zú,如rú之zhī何hé?”有yǒu若ruò对duì曰yuē:“盍hé彻chè乎hū?”
 曰yuē:“二èr,吾wú犹yóu不bù足zú,如rú之zhī何hé其qí彻chè也yě?”对duì曰yuē:“百bǎi姓xìnɡ足zú,君jūn孰shú与yǔ不bù足zú?百bǎi姓xìnɡ不bù足zú,君jūn孰shú与yǔ足zú?”
 词汇——
 彻:古代的一种税法,收成取十分之一的税。
 盍:何不。
 二:指抽十分之二的税。
 孰与:怎么会。
 成长与感悟——
 明君之于百姓,是“凯悌君子,民之父母”。明君是百姓的父母官,没有子女富裕父母却贫穷的情况。
 仁爱是内在的觉知,更需要觉他而惠及他人,位高权重者更应如此。
 12。10子zǐ张zhānɡ问wèn崇chónɡ德dé辨biàn惑huò。子zǐ曰yuē:“主zhǔ忠zhōnɡ信xìn,徙xǐ义yì,崇chónɡ德dé也yě。爱ài之zhī欲yù其qí生shēnɡ,恶wù之zhī欲yù其qí死sǐ。既jì欲yù其qí生shēnɡ,又yòu欲yù其qí死sǐ,是shì惑huò也yě。‘诚chénɡ不bù以yǐ富fù,亦yì祇zhǐ以yǐ异yì。’”
 词汇——
 徙义:追求道义。
 崇德:提升品德。
 成长与感悟——
 崇德即为“仁”,辨惑即为“智”。
 以忠信为主则本立,徙义则日新,是为崇德。
 内无知人之明,外有毁誉之弊,爱恨无常,我心不定,是为惑。觉知惑,即辨惑。
 12。11齐qí景jǐnɡ公ɡōnɡ问wèn政zhènɡ于yú孔kǒnɡ子zǐ。孔kǒnɡ子zǐ对duì曰yuē:“君jūn君jūn,臣chén臣chén,父fù父fù,子zǐ子zǐ。”
 公ɡōnɡ曰yuē:“善shàn哉zāi!信xìn如rú君jūn不bù君jūn,臣chén不bù臣chén,父fù不bù父fù,子zǐ不bù子zǐ,虽suī有yǒu粟sù,吾wú得dé而ér食shí诸zhū?
 词汇——
 君君:像君那样去为君。
 臣臣:像臣那样去为臣。
 父父:像父那样去为父。
 子子:像子那样去为子。
 成长与感悟——
 君、臣、父、子有着不同的职责要求、素养要求,贵在各行其职,各尽其能。
 人是社会的人,需要各正其名,各尽其分。尽己而修行,然后恕以推己及人。
 人物——
 齐景公:姜姓,吕氏,名杵臼,齐灵公之子,齐庄公之弟,春秋时齐国君主。
 12。12子zǐ曰yuē:“片piàn言yán可kě以yǐ折zhé狱yù者zhě,其qí由yóu也yě与yú?”子zǐ路lù无wú宿sù诺nuò。
 词汇——
 片言:一面之词。
 折狱:断案。
 无宿诺:子路对于许诺之事没有不抓紧去做的,因此受到人们的信任,人们不欺于他,故“片言可以折狱”。宿,有久留的意思。
 成长与感悟——
 人在克己复礼的过程中,需要无宿诺,即雷厉风行。
 12。13子zǐ曰yuē:“听tīnɡ讼sònɡ,吾wú犹yóu人rén也yě,必bì也yě使shǐ无wú讼sònɡ乎hū。”
 词汇——
 听讼:听理诉讼,审理官司。听,听理、审理。
 犹人:同一般人一样,指没有什么高招。
 无讼:没有官司,没有争端。
 成长与感悟——
 “片言折狱”,固然高妙,然而“无讼”才是至高追求。
 12。14子zǐ张zhānɡ问wèn政zhènɡ。子zǐ曰yuē:“居jū之zhī无wú倦juàn,行xínɡ之zhī以yǐ忠zhōnɡ。”
 成长与感悟——
 实现天下归仁,贵在为政者“居之无倦,行之以忠”。
 12。15子zǐ曰yuē:“博bó学xué于yú文wén,约yuē之zhī以yǐ礼lǐ,亦yì可kě以yǐ弗fú畔pàn矣yǐ夫fú!”
 成长与感悟——
 “博学于文”是向外寻,“约之以礼”是向内求,内外相宜方是中。
 12。16子zǐ曰yuē:“君jūn子zǐ成chénɡ人rén之zhī美měi,不bù成chénɡ人rén之zhī恶è。小xiǎo人rén反fǎn是shì。”
 成长与感悟——
 仁者当爱人,自觉者当觉他。小人的表现往往相反。
 12。17季jì康kānɡ子zǐ问wèn政zhènɡ于yú孔kǒnɡ子zǐ。孔kǒnɡ子zǐ对duì曰yuē:“政zhènɡ者zhě,正zhènɡ也yě。子zǐ帅shuài以yǐ正zhènɡ,孰shú敢ɡǎn不bù正zhènɡ?”
 成长与感悟——
 有效的政治需要上行下效。
 12。18季jì康kānɡ子zǐ患huàn盗dào,问wèn于yú孔kǒnɡ子zǐ。孔kǒnɡ子zǐ对duì曰yuē:“苟ɡǒu子zǐ之zhī不bù欲yù,虽suī赏shǎnɡ之zhī不bù窃qiè。”
 成长与感悟——
 为政者一人贪戾,则一国作乱。上之多欲,则下之患盗。
 12。19季jì康kānɡ子zǐ问wèn政zhènɡ于yú孔kǒnɡ子zǐ曰yuē:“如rú杀shā无wú道dào,以yǐ就jiù有yǒu道dào,何hé如rú?”孔kǒnɡ子zǐ对duì曰yuē:“子zǐ为wéi政zhènɡ,焉yān用yònɡ杀shā?子zǐ欲yù善shàn而ér民mín善shàn矣yǐ。君jūn子zǐ之zhī德dé风fēnɡ,小xiǎo人rén之zhī德dé草cǎo,草cǎo上shànɡ之zhī风fēnɡ,必bì偃yǎn。”
 词汇——
 杀:《说文》曰“杀,戮也”。有“处罚”“羞辱”“灭损”的意思。这里有抑制、压抑之意。
 成长与感悟——
 为政,贵在树立正,此为本。使天下有道,最好的办法是从正面引导,处罚、压制不善是末。
 12。20子zǐ张zhānɡ问wèn:“士shì何hé如rú斯sī可kě谓wèi之zhī达dá矣yǐ?”子zǐ曰yuē:“何hé哉zāi,尔ěr所suǒ谓wèi达dá者zhě?”
 子zǐ张zhānɡ对duì曰yuē:“在zài邦bānɡ必bì闻wén,在zài家jiā必bì闻wén。”子zǐ曰yuē:“是shì闻wén也yě,非fēi达dá也yě。夫fú达dá也yě者zhě,质zhì直zhí而ér好hào义yì,察chá言yán而ér观ɡuān色sè,虑lǜ以yǐ下xià人rén。在zài邦bānɡ必bì达dá,在zài家jiā必bì达dá。夫fú闻wén也yě者zhě,色sè取qǔ仁rén而ér行xínɡ违wéi,居jū之zhī不bù疑yí。在zài邦bānɡ必bì闻wén,在zài家jiā必bì闻wén。”
 成长与感悟——
 达者,贵在质,是本,如“质直而好义,察言而观色,虑以下人”。
 闻者,主要名,是末,如“色取仁而行违,居之不疑”,说一套,做一套,装得还很像。
 12。21樊fán迟chí从cónɡ游yóu于yú舞wǔ雩yú之zhī下xià,曰yuē:“敢ɡǎn问wèn崇chónɡ德dé,修xiū慝tè,辨biàn惑huò。”子zǐ曰yuē:“善shàn哉zāi问wèn!先xiān事shì后hòu得dé,非fēi崇chónɡ德dé与yú?攻ɡōnɡ其qí恶è,无wú攻ɡōnɡ人rén之zhī恶è,非fēi修xiū慝tè与yú?一yī朝zhāo之zhī忿fèn,忘wànɡ其qí身shēn,以yǐ及jí其qí亲qīn,非fēi惑huò与yú?”
 词汇——
 修慝:改正邪恶的念头。
 攻:批判,攻击。
 忿:愤恨,冲动。
 及:殃及,连累。
 成长与感悟——
 先事后得,先付出,再有回报,即崇德。
 面对错误,专于治己,少责于人,为修慝。
 一时冲动,祸及他人,殃及亲人,即是惑。觉知惑,可走向不惑。
 12。22樊fán迟chí问wèn仁rén。子zǐ曰yuē:“爱ài人rén。”问wèn知zhì。子zǐ曰yuē:“知zhī人rén。”
 樊fán迟chí未wèi达dá。子zǐ曰yuē:“举jǔ直zhí错cuò诸zhū枉wǎnɡ,能nénɡ使shǐ枉wǎnɡ者zhě直zhí。”
 樊fán迟chí退tuì,见jiàn子zǐ夏xià曰yuē:“乡xiànɡ也yě吾wú见jiàn于yú夫fū子zǐ而ér问wèn知zhì,子zǐ曰yuē:‘举jǔ直zhí错cuò诸zhū枉wǎnɡ,能nénɡ使shǐ枉wǎnɡ者zhě直zhí。’何hé谓wèi也yě?”
 子zǐ夏xià曰yuē:“富fù哉zāi言yán乎hū!舜shùn有yǒu天tiān下xià,选xuǎn于yú众zhònɡ,举jǔ皋ɡāo陶yáo,不bù仁rén者zhě远yuǎn矣yǐ。汤tānɡ有yǒu天tiān下xià,选xuǎn于yú众zhònɡ,举jǔ伊yī尹yǐn,不bù仁rén者zhě远yuǎn矣yǐ。”
 词汇——
 知:第一个“知”,同“智”。第二个“知”,知道,了解。
 举直错诸枉,能使枉者直:提升正直的人,置于邪曲人之上,能引导邪归正。
 乡:同“向”,刚才。
 富:丰富。
 成长与感悟——
 仁者爱人,智者知人。
 智者当知什么人?智者莫大乎知贤。知贤达之人,知正直之人。
 知贤,用贤,就是“举直错诸枉”,如此便“能使枉者直”。
 人物——
 皋陶:舜时掌握刑法的大臣。
 汤:商代的开国之君,建都于亳。
 伊尹:商汤的辅臣。
 12。23子zǐ贡ɡònɡ问wèn友yǒu。子zǐ曰yuē:“忠zhōnɡ告ɡào而ér善shàn道dǎo之zhī,不bù可kě则zé止zhǐ,毋wú自zì辱rǔ焉yān。”
 成长与感悟——
 实现仁,内心的自觉是本,别人的劝谏是末。
 忠诚地劝告他,以善道来引导他,如果不听也就罢了,不要自取其辱。
 当今之世,亦非人人可教。
 别人的忠告与引导不起决定作用。对于不自觉的人,尤其如此。
 12。24曾zēnɡ子zǐ曰yuē:“君jūn子zǐ以yǐ文wén会huì友yǒu,以yǐ友yǒu辅fǔ仁rén。”
 成长与感悟——
 一粒种子的成长,既依靠它本身具有的生命力,亦取决于土壤的适宜程度。
 以文会友,以友辅仁,意在强调环境、教化的意义和价值。

热门推荐 更多>>

cread
打赏

打赏成功!

壕~感谢打赏

不再提示
确认

您将打赏1枚铜币

确认

请在新开页面中完成付款

付款金额:30

请使用微信扫一扫完成支付

二维码

账户余额不足,请先充值

去充值 刷新页面 取消